วัตถุประสงค์โครงการ

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2561

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

หน่วยร่วม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น

1.2 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการให้มีศักยภาพการแข่งขันมากยิ่งขึ้น

1.3 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์สำหรับ SMEs ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืน

 

2. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการในโครงการ สสว. และผู้ประกอบการในโครงการภายใต้แผนบูรณาการที่ลงทะเบียน SME ผู้รับบริการภาครัฐ

 

3. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

 

4. เป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ

4.1 พัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ผ่าน e-marketplace ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ Lazada, Shopee, Tarad, lnwMall, thailandmall, ฯลฯ จำนวน 3,000 ราย

4.2 พัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เช่น การถ่ายรูปสินค้า การเขียนคำบรรยายสินค้า จำนวน 35,000 ผลิตภัณฑ์

4.3 จัดอบรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เช่น การตลาดออนไลน์ การเปิดบัยชีสร้างร้านค้าอนนไลน์ การโฆษณาบนเฟสบุ๊ค จำนวน 3,000 ราย

 

5. วิธีการดำเนินงาน

5.1 รวมรวม และคัดแยกรายชื่อผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโครงการ

5.2 จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ และสินค้าหรือบริการที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)

5.3 ออกแบบและจัดทำเว็บไซด์ของโครงการ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ รายงานผลความคืบหน้าโครงการ ตลอดจนการติดตามการดำเนินงานโครงการ

5.4 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ทั้งส่วนกลาง และท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ผ่านเฟสบุ๊ค/ไลน์

5.5 ติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการผ่านทางโทรศัพท์ หรือ e-mail หรือ Line หรือ Facebook เพื่อสอบถามความสนใจในการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามความพร้อมของผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ เช่น ความพร้อมของสินค้า ความรู้หรือทักษะของผู้ประกอบการหรือพนักงานในด้านดิจิทัล ความพร้อมในด้านดิจิทัล เช่น ใช้สมาร์ทโฟนและใช้ 4G หรือใช้คอมพิวเตอร์และมีอินเตอร์เน็ต

5.6 นัดหมายกับผู้ประกอบการที่มีความสนใจ และมีความพร้อมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวิธีการดำเนินงาน 2 รูปแบบ คือ

(1) ทีมคลินิกเคลื่อนที่ โดยแต่ละทีมจะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์จำนวน 3-4 คน ซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพสินค้า การเขียนคำอธิบายสินค้า การเปิดร้านค้าออนไลน์ ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการ

(2) การจัด workshop นัดผู้ประกอบการจำนวน 10-20 ราย เพื่อให้ทีมงานวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ เช่น การถ่ายภาพสินค้า การเขียนคำอธิบายสินค้า การเปิดร้านค้าออนไลน์

5.7 ผู้ประกอบการที่ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมเปิดบัญชีร้านค้าออนไลน์กับ e-marketplace และนำสินค้า/บริการของผู้ประกอบการที่ผ่านกิจกรรมการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นขายบน e-Marketplace

5.8 จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการที่เปิดบัญชีร้านค้าออนไลน์กับ e-marketplace และผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่สนใจ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

5.9 จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับ E-marketplace เช่น Lazada, Shopee, Tarad, lnwMall, thailandmall, ฯลฯ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี 3 รูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละ E- marketplace ได้แก่

(1) คูปองส่วนลด โดยมอบให้กับผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อสินค้าจากร้านค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและเปิดร้านค้าออนไลน์

(2) ฟรีค่าจัดส่ง โดยโครงการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าให้กับร้านค้าในโครงการ

(3) เคมเปญ “สินค้าราคาพิเศษ  1 บาท”  โดยให้ส่วนลดตามมูลค่าสินค้าเพื่อให้ราคาสินค้ามีราคาต่อชิ้น 1 บาท (ขึ้นอยู่กับราคาสินค้า) เพื่อแจกให้กับลูกค้าสามารถนำคูปองส่วนลดนี้สั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

5.10 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดในโครงการเพื่อให้เกิดการรับรู้ของผู้บริโภคโดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดีย และการจัดประชาสัมพันธ์ร่วมกับ e-marketplace เป็นต้น

 

6. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

 

----------------------------------------