วัตถุประสงค์โครงการ

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

หน่วยร่วม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าถึงตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น

1.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการ

1.3 เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ

 

2. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

2.1 ผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME) ผู้ประกอบการขนาดย่อม

2.2 บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษาที่สนใจทำธุรกิจออนไลน์

 

3. พื้นที่ดำเนินการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

 

4. เป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ

4.1 ผู้ประกอบการที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ หรือ Digital Marketing จำนวน 2,400 ราย

4.2 ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้จำนวน 1,200 ราย

4.3 จำนวนผู้ประกอบการรายเดิมที่ได้รับการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ในด้านที่จำเป็น อาทิ การทำ Digital Marketing เป็นต้น จำนวน 400 ราย

4.4 สร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการ 16 ล้านบาท

 

5. วิธีการดำเนินงาน

5.1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ อาทิ การบริหารจัดการธุรกิจ การเขียนเนื้อหาสินค้า เทคนิคการถ่ายภาพ Logistics /Digital Marketing เป็นต้น จำนวนไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) วัน ให้กับผู้ประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 2,400 (สองพันสี่ร้อย) ราย และจัดให้มีการถ่ายทอดสด (Facebook Live) การอบรมผ่าน Facebook สสว. หรือ Facebook ของโครงการ

5.2 ส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) การเปิดร้านค้าออนไลน์ในช่องทางต่างๆ และการโปรโมทสินค้าตามศักยภาพของผู้ประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) วัน โดยมีผู้ประกอบการสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 1,200 (หนึ่งพันสองร้อย) ราย

2) จัดหาทีมงานและอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพนิ่งสินค้าสำหรับบริการผู้ประกอบการในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop)

5.3 ส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ อาทิ การทำ Social & Digital Marketing การสร้าง Content เป็นต้น จำนวนไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ให้กับผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 400 (สี่ร้อย) ราย

2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ตามศักยภาพของสินค้าให้กับผู้ประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 360 (สามร้อยหกสิบ) ราย

5.4 จัดให้มีที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ และ/หรือบรรจุภัณฑ์ หรือด้าน Social & Digital Marketing ให้กับผู้ประกอบการตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ

5.5 จัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งบรรยากาศและภาพรวมการจัดอบรมตามข้อ 5.2.2.1 ข้อ 5.2.2.2 และข้อ 5.2.2.3

 

6. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

นับจากวันลงนามในสัญญาร่วมดำเนินการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

 

----------------------------------------