กลยุทธ์เด็ด! พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สู่ E-Commerce

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศษฐกิจของโลกปัจจุบันทำให้รัฐบาลยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจระบบดิจิทัลเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศ

          จากผลสำรวจพบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในไทยก้าวสู่การตลาดออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ และนี่จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับเริ่มต้น (Startup) และผู้ประกอบการระดับกลางต่างต้องพัฒนากลยุทธ์ เพิ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้า การบริการผ่านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่มีคุณค่าออกสู่สากลให้ได้มากขึ้น โดยใช้การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มช่องทางนำสินค้าออกสู่ตลาดได้จริงนั่นเอง

 

รู้จัก Digital Marketing เครื่องมือเด็ดพัฒนา E- Commerce ให้ยิ่งปัง เพิ่มยอดขาย

การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) คือ การโปรโมทสินค้าหรือแบรนด์ผ่านเครื่องมืออิเล็คทรอนิกอย่าง Computer หรือ Smartphone เพื่อเป็นการสร้างสินค้าของเราให้เป็นที่รู้จักและเกิดความสนใจ จนผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด

ดังนั้น การใช้การตลาดออนไลน์ สามารถสร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ได้จริง แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยกระบวนการพัฒนาและการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ด้วยกลยุทธ์อย่างมืออาชีพทั้งระบบ โดยเริ่มต้นตั้งแต่

 1. การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์สินค้า
 2. การสร้างการยอมรับในกลุ่มลูกค้า
 3. การสร้างโปรโมชั่นเพื่อเร่งการตัดสินใจให้เกิดการซื้อ
 4. การจัดการด้านการเงินผ่านระบบออนไลน์
 5. การซักถามลูกค้า
 6. การจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างมีระบบ

สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นในรูปแบบ Business to Business to Customer (B2B2C) เพื่อเชื่อมโยงการส่งเสริมการตลาดระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ SME ภาคการผลิตบริการกับกลุ่มผู้บริโภคด้านการตลาดออนไลน์เพื่อขยายความสามารถการแข่งขันในตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสำหรับ SMEs นำไปพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการตลาดออนไลน์สำหรับ SMEs ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืน

โดยผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจศึกษา หรือต้องการคำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ สามารถเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ในปี 2560 ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งจะมีการจัดฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซมากขึ้นและที่พิเศษไปกว่านั้นคือ การลงมือทำในตลาดออนไลน์ของจริง โดยเน้นความรู้จำเป็นเพื่อใช้พัฒนาและต่อยอดธุรกิจในด้านการตลาดออนไลน์ พร้อมรับคำปรึกษา และสามารถนำสินค้าออกสู่ตลาดได้จริงโดยรับสิทธิ์ทดลองขายในเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อขายขนาดใหญ่ (E-Marketplace)

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ “SMEs Go Online by สสว. และ SSRU” คือ

 1. อบรมการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
 2. บริการถ่ายภาพสินค้าเพื่อการขายออนไลน์
 3. บริการจัดทำ Content ของสินค้า
 4. บริหารจัดการระบบตลาดออนไลน์
 5. ผู้ประกอบการนำสินค้าเลือกเข้าไปขายใน e-Marketplace ชั้นนำแบบไม่เสียค่าธรรมเนียม
 6. รับคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ในการทำธุรกิจอีคอมเมิรืซ
 7. สินค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการส่งเสริมการขาย (Promote) เพื่อกระตุ้นเกิดการสั่งซื้อ

 

พร้อมกันนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียด ดังนี้
ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำเป็นต้องเป็นสมาชิกของ สสว. ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกของ สสว. สามารถลงเบียนได้ ที่ http://155.197.42/osmep_register/register_portal.aspx โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ส่วนผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถนำหมายเลขสมาชิกสสว.ลงทะเบียนตามเขตพื้นที่อยู่ของผู้ ประกอบการ
1.1 ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล ผู้ประกอบการอยู่ในพื้นที่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และกลุ่มธุรกิจตามนโยบายสมัครที่ http://www.smego.rmutt.ac.th
1.2 ผู้ประกอบการอยู่ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และกลุ่มธุรกิจตามนโยบาย คลิกสมัครที่ https://www.ecommercebyssru.com/

 

ผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของโครงการ

สำหรับผู้ประกอบการอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ecommerce.ssru60@gmail.com หรือ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs – มรภ.สวนสุนันทา โทร. 092-702-1485 , 065-724-0558